Przejdź do treści głównej

MSZ. Otwarty konkurs na realizację zadania "Inicjatywy medialne i internetowe - Białoruś"

autor(ka): Agata Czaplińska
2006-09-06, 13:39
archiwalne
Minister Spraw Zagranicznych RP ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania: inicjatywy medialne i internetowe – Białoruś. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują projekty mające na celu umożliwienie dostępu do niezależnej informacji o Białorusi jak najszerszym kręgom odbiorców w Białorusi i na świecie. Oferty można składać do 5 października 2006.
Projekty powinny obejmować działania informacyjne polegające na tworzeniu i dystrybucji niezależnych treści światopoglądowych, społeczno-politycznych, publicystycznych i edukacyjnych, przy zapewnieniu aktywnego udziału środowisk białoruskich dziennikarzy i intelektualistów oraz wykorzystaniu nowoczesnych kanałów przekazu medialnego, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu. Działania muszą być prowadzone przynajmniej w językach białoruskim i angielskim.

1. Uczestnikami Konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.).

2. Maksymalna łączna kwota dotacji do podziału wynosi 1.000.000 zł

3. Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres i warunki zadania oraz warunki, jakie musi spełnić jednostka przystępująca do konkursu, a także wzór wniosku i formularz budżetu zamieszczone są na stronie internetowej MSZ. Wnioski powinny być wypełnione komputerowo.

4. Termin składania ofert: 5 października 2006 r.

5. Prawidłowo wypełnione oferty konkursowe (wnioski) w 3 egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Dzienniku Podawczym MSZ do dnia 5 października 2006 r. do godz. 15.00 lub przesłać pocztą na adres (decyduje data wpływu wniosku):

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie „Konkurs Inicjatywy medialne i internetowe - Białoruś”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Przyjęty projekt należy zrealizować do 31 grudnia 2006 r.

7. Oferty będą oceniane przez komisję konkursową na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o decyzji komisji konkursowej do 16 października 2006 r. Informacja na temat podmiotu, który uzyska dotację w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej MSZ.

9. Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta.

Źródło: MSZ
Data wydarzenia: od 2006-09-05 do 2006-10-05
Organizator:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Adres:

Al. J. Ch. Szucha 23 Warszawa, 00-580 ,

Tel.:

22 523 89 07

Faks:

22 523 80 74

E-mail:

agata.czaplinska@msz.gov.pl

Www:

http://www.msz.gov.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • działalność międzynarodowa
  • media
  • nowe technologie
  • prawa człowieka
  • społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją